İstanbul, Türkiye

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hayatının önemli unsurlarından olan şirketlerin tüm faaliyetlerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, şirketler hukukunun şirket yöneticileri ve hukuk temsilcileri tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.

Şirketler Hukuku Nedir?

Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları bulunduran ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen hukuka, şirketler hukuku denmektedir. 

Şirketler hukuku, ticari faaliyetlerde bulunan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri ve sona ermeleri gibi konuları incelemektedir. Şirketler hukuku, ülke ekonomisi ve şahısların iş alanındaki hak kayıplarının korunması adına düzenlemeler içeren en önemli hukuk dallarından biridir.

Şirketler hukuku ayrıca, ticari faaliyetler nedeni ile meydana gelen borçların ya da zararların da nasıl şekilleneceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle nerede ise tüm şirketler, hukuksal işlemlerini şirket avukatı vasıtası ile yürütmektedir.

Şirketler Hukuku Kapsamı Nedir?

Şirketler hukukunun kapsamı çok fazla konuyu içermektedir. Bunların başında ise kıymetli evraklar gelmektedir ve bunlar çek, bono ve poliçe gibi sıralanmaktadır. Ticari faaliyetlerin amacı kâr etmektir, kar etmeyi daha basit ve hızlı şekilde sağlamak için de kıymetli evraklar kullanılmaktadır.

Ticari hayatın daha verimli işlemesini sağlamak için kıymetli evrakların düzenlenmesi, kullanılması, tedavülden kalkması gibi konular da şirketler hukukunun kapsamına girmektedir. Ek olarak şirketler hukukunun kapsamına, şirketlerin kurulmasından, faaliyetlerinin sona ermesine kadar geçen tüm safhalarda yapılan işlemler de girmektedir. 

Şirketlerin hangi tipte kurulacağı kanunla belirlenmektedir ve buna göre;

 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket
 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kooperatif şirket tipleri bulunmaktadır.

Bu şirketlerin tümü tüzel kişiliğe sahiptir ve bu şirketleri ilgilendiren konuların nerede ise tamamı, şirketler hukuku kapsamında bulunmaktadır. Şirketler hukukunun çok geniş kapsamı olduğu için, hukuksal işlemlerin yürütülmesi maksadı ile çok sayıda avukat arayan şirketler bulunmaktadır.

Şirketler Hukuku ile İlgili Davalar Nelerdir?

Şirketler hukukunun davalarının çoğu, ticaret hukukundan kaynaklanmaktadır. 

Bu davalardan bazıları şunlardır;

 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası
 • Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası
 • Şirket müdürlüğünden azil davası
 • Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları
 • Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları
 • Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları
 • Şirket yönetim kurulu ve müdürlerinin açacağı tazminat davaları
 • Tasfiye memurlarının açacağı davalar ile tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları
 • Şirketlerin feshi davaları
 • Şirketlerin iflası davaları

Söz konusu davaların yürütülmesi için, şirketler hukuku avukatı İstanbul başlığı ile yapılan aramalarda, bu davalarda hizmet vermiş avukatlar seçilmelidir.

Şirketler Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Davanın kapsamına göre değişiklik göstermekle beraber şirketler hukuku davaları ortalama bir yıl civarında sürmektedir.

Bu davalar genellikle karışık olmakta ve uzun süreçler gerektirmektedir. Bu nedenle, avukat arayan şirketler ücreti değil tecrübeyi ön plana almalıdır.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirketlerin hukuksal davalarını yürütmenin yanı sıra, tüm süreçlerde alacakları kararların hukuka uygunluğunun kontrolü de şirket avukatı tarafından gerçekleştirmektedir. Şirketlerin işleyişinin şirket ve ticaret hukuklarına uygun olması ve uygun olmayan kısımların düzeltilmesi konusu da şirket avukatının konuları içinde bulunmaktadır. 

Şirket avukatı, yasalara uygun olmayan işlemlerin süratle düzeltilmesini sağlayarak, daha sonra büyük tazminatlar ödenmesine engel olmakta ve şirketin menfaatlerini korumaktadır. 

Şirket avukatının diğer görevlerinden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Bir şirketin müşterileri ya da diğer firmalar ile anlaşmazlığa düşmesi durumunda, uzlaşma yoluna gidilmesini sağlamak.
 • Şirket ile ilgili dava dosyasında olması gereken tüm belge ve bilgileri toplayarak dava sürecinde hazır bulunmak.
 • Şirketlerin tüm avukatlık vekaletlerini alarak dava sürecinin tüm safhalarının yürütülmesini sağlamak.
 • Davalara itiraz, istinaf ve temyiz süreçlerini hazırlamak ve takip etmek.
 • Şirketlere kendilerini ilgilendiren konularda hukuki danışmanlık yapmak.

Şirket avukatlarının, şirketlerinin menfaatlerini koruyabilmesi için, bu konu ile ilgili tüm mevzuat ve içtihatlara hâkim olması gerekmektedir. Bu kapsamda, şirketler hukuku avukatı İstanbul aramalarında, en tecrübeli avukatlar ile anlaşmak şirketlerin daha çok menfaatine olmaktadır.

Şirketler Hukuku ile İlgili Mahkeme Hangisidir?

Şirketler hukuku kapsamında açılan davalara bakmakla, asliye ticaret mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır. Sözleşmeler, tüketici hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, aile hukuku ve miras hukuku gibi nerede ise tüm hukuk dallarında yer almaktadır. Sözleşmeler ile ilgili tüm hususlar ise sözleşme hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda sözleşme hukuku, sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapmama özgürlüğü, sözleşme serbestisi, sözleşme hükümlerince korunma ve taraf iradelerinin uyumu ana ilkelerine göre düzenlemeler yapmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, sözleşmelere uygulanacak genel ilkeler belirtilmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde de kanunlarda yer almayan sözleşme çeşitlerinin yapılmasına izin verilmiştir.

Tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması, sözleşmenin yapılabilmesi için temel şarttır. Sözleşmeler hukukunun en önemli ilkesi sözleşme özgürlüğüdür. Bu nedenle de taraflar, sözleşme hukukuna göre, aralarındaki hukuki ilişkiyi istedikleri şekilde düzenleyebilmektedir. Sözleşme hukukuna göre, bazı durumlarda sözleşme yapma şartı bulunurken genellikle sözleşmenin yapılıp yapılmaması taraflara bırakılmaktadır. 

Bu kapsamda en çok gerçekleştirilen sözleşme türleri şunlardır;

 • Her çeşit iş sözleşmesi
 • Satış sözleşmesi
 • Mal değişim sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmeleri
 • İstisna, eser sözleşmesi
 • Vekâlet sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi
 • Adi ortaklık sözleşmesi
 • Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi
 • Factoring sözleşmesi
 • Leasing sözleşmesi
 • Rekabet yasağı sözleşmesi

İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir çalışanla bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi işverenin ise işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmeye iş sözleşmesi denmektedir.

Yapılacak işin süresi bir yıl ve daha uzun süreden oluşuyorsa, iş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekmektedir. Sözleşme yapılmamışsa, işçinin hakları ve işle ilgili tüm konular, işveren tarafından yazılı bir belge ile ilgili makama iletilmek zorundadır. Kanuna göre yapılabilecek iş sözleşmeleri altı başlıkta toplanmıştır. 

Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Sürekli ya da süreksiz iş sözleşmeleri
 • Kısmi ya da tam süreli iş sözleşmeleri
 • Çağrı üzerine çalışma
 • Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

Bu sözleşmelerin kapsamları ve şekilleri için kanunda belirli bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Eser Sözleşmesi Nedir?

Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmeye eser sözleşmesi denmektedir. Bu sözleşme çeşidinde iki tarafa da borç yüklenmektedir. Yüklenicin borcu eseri meydana getirmek, iş sahibinin borcu ise esere karşı vaat edilen ücreti ödemektir. Eser sözleşmesinin meydana gelmesi için, tarafların meydana getirilecek eser ve karşılığında ödenecek ücret konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Eser sözleşmelerinin yasal bir şekli bulunmamaktadır, yazılı yapılması ise ispat konusunda fayda sağlamaktadır.

İkale Sözleşmesi Nedir?

Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla iş sözleşmesini sona erdirmesine ikale denmektedir. İşçi ile işveren iş ilişkisinin nasıl sona erdirileceği hususlarında anlaşma yaparak iş akdini karşılıklı sona erdirebilirler. Bu durumda taraflar arasında yapılması gereken sözleşmeye ikale sözleşmesi adı verilmektedir.

Esas olarak ikale sözleşmesi yapmanın amacı işveren açısından yargılama ile gelecek maddi külfetten kurtulmak, işçi açısından ise haklarını bir an önce almış olmaktır.

İkale sözleşmesi, işçinin yasal haklarını korumak ve işverene dava açmasını önlemek için yapılmaktadır. Bu sözleşme sayesinde, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği de ödenmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra, işveren işçi ile anlaştığı bir tutar üzerinden de ikale ödemesi yapabilmektedir. 

İşçi ise, bu sözleşme karşılığında işverene hiçbir dava açmayacağını taahhüt etmektedir. İşçinin alacağı tüm ödemelerin tutarı ile bu ödemelerin ne zaman yapılacağı da ikale sözleşmesinde yazılmalıdır. İkale sözleşmesinin, baskı veya tehdit altında yapıldığı tespit edilirse, sözleşme geçersiz olmaktadır.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?