İstanbul, Türkiye

Sıkça Sorulan Sorular

Türk hukuk sisteminde, kural olarak, avukat tutmak zorunlu değildir. Fiil ehliyeti bulunan herkesin kendisini savunabileceği kabul edilir. Ancak avukat tutmanın avantajı, davanın tarafı için olumlu sonuçlanmasıdır.
Avukatlık ücreti, avukatlık mesleğini icra eden kimselere ödenmesi gereken hizmet bedelidir. Avukatlık ücretini, avukatların gelirlerini sağlamak adına danışmanlık yaptıkları konularda aldıkları ücret olarak tanımlayabiliriz.
Avukatlık ücreti; her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret tarifesine göre belirlenir. Ücretler tarifede yazan tutarlardan daha yüksek olabilmektedir.
Avukatlık ücreti, avukatın bilgi birikimi ve tecrübesine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Avukata ödenecek ücret, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş avukatlık ücret tarifesindeki değerlerden daha az olamaz.
Dava süreci boyunca bir avukat ile çalışmak zorunda değilsiniz. Ancak hukuki konularda bilgi ve deneyim sahibi olan avukatlar hakkınızı çok daha iyi bir şekilde savunmaktadır.
Dava, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile açılır. Dilekçe, davacının kendisi ya da avukatı tarafından yazılabilmektedir.
Dava masrafları harç, basılı evrak ve tebligat giderleri şeklindedir.
Dava masrafları dava açılırken davacı tarafından ödenir. Diğer masraflar ve ödenen masraflar davayı kaybeden tarafın yükümlülüğündedir.
Dava devam ederken avukat değiştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.
Davalarda genellikle davalı ve davacı taraflar vardır. Tanık ve bilirkişi davanın tarafları değildir.
Savcı iddia makamıdır. Davanın seyrini olumlu etkileyecek delillerin toplanması ve iddiaların öne sürülmesini sağlar.
Davalarda genellikle bir hâkim vardır. Birden fazla hâkimin de bulunduğu davalar olsa da bunlar nitelikli davalardır.
Görev değişikliği veya atama gerçekleşmemişse davaya aynı hâkim bakar.
Karşı tarafın avukatının olmaması davanın seyrini etkilemez.
Tanık, davaya konu mağduriyet ile ilgili bilgisi olan kimsedir.
Dava konusu mağduriyetin kim tarafından kaynaklandığını ortaya çıkarmak için rapor hazırlayan teknik birikimi yüksek kimselerdir.
Bilirkişi raporuna itiraz edilerek tekrardan değerlendirme talep edilmesi mümkündür.
Bilirkişi raporu hâkim için bağlayıcı olmamakla birlikte dava seyrini etkileyen bir rapordur.
Kâtip, mahkeme salonundaki dava ile ilgili hâkimin ifadelerini ve sanık – tanık beyanlarını kayıt altına alır.
Davada tarafların hazır bulunmaları gereklidir. Taraflar mazeret beyan ederek davaya katılmayabilir. Tarafların avukatları ile temsil edilebilmeleri de mümkündür.
Türk Hukuk Sistemi’nde amaç hukuki uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasıdır. Hukuk sistemindeki yoğunluk ve davanın niteliğine göre davanın uzun sürmesi durumu farklılık gösterir. Yargıtay tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de bir dava ortalama 200 gün sürmektedir.
Hukuk sistemi içerisinde tanımlanan dava açmak; kişi ya da kurumlar aleyhine mahkemeler nezdinde bir hak iddia etmek anlamına gelir. ‘Türk milleti adına’ adalet dağıtan mahkemeler, haksızlığa uğradığını düşünen herkes için dava açma hakkının kullanılmasına olanak sağlar.
Dava açmak, delilleri ve haksızlığı ortaya koyma konusunda oldukça basit bir işlemdir. Dava açmak zor olmasa da oldukça önemli ve takip gerektiren bir süreçtir.
Dava açmak için gerekli bilgilere sahip olmalısınız. Davayı takip etmekte kararlı olmalısınız. Davanın olumlu/olumsuz sonuçlanması halinde ne ile karşılaşacağınızı araştırmalısınız. Dava ücretinin ne kadar olacağını bilmelisiniz..
Davanızı açarken uğradığınız haksızlığın niteliğine göre Ceza, Tüketici, Aile, İdare, Vergi ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden birini seçmelisiniz. Davanızı hangi mahkemede açacağınızı bilmiyorsanız bunu bir avukata danışabilirsiniz.
Dava dilekçesi şeklen klasik bir dilekçedir. Dava dilekçesinin kaliteli ve etkili olması adına kısa, anlaşılır ve talep bildiren cümleler içermesi önemlidir.
Dava açarken, açtığınız davanın türüne göre dava harcı yatırmanız gerekir. Dava harcının yanı sıra keşif, bilirkişi ve tanıklar için dava devam ederken ekstra ödemeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Davanın açılması ve görülmesi sırasında dava masraflarını davacı öder. Dava sonunda haksız taraf ödenmiş masrafları üstlenir ve davayı davacı kazanmışsa ödediği ücretler kendisine iade edilir.
Vekalet verecek olan kişiler noter huzurunda gerekli belgeleri ibraz ederek avukata vekalet verebilir.
Yurtdışında vekalet çıkarmak mümkündür. Yurtdışında bulunan kimseler için vekalet işlemlerinin konsolosluklarda gerçekleştirilmesi gerekir.
Avukatınıza vekalet verirken hangi işlemler için vekalet verdiğinizi bilmeli ve bu konuda sınırlamalar yapmalısınız. Maksadını aşan vekaletnamelerin sizi zor durumda bırakacak sonuçlar doğurabileceğini bilmelisiniz.
Avukatlara vekalet vermek bazı durumlar için zorunludur. Avukatınız sizi resmi olarak temsil edecek veya sizin adınıza karar verecek veya imza atacaksa vekalet vermek zorunlu olur.
Vekaletname verilirken farklı türde vekaletnameler olduğu bilinmelidir. Notere vekaleti ne amaçla verdiğinizi bildirirseniz hangi vekalet türünden yararlanmanız gerektiğini size bildirecektir.
Avukatların sahip olduğu yetkiler vekaletname ile sınırlıdır. Avukatlar vekaletname ile kendilerine hak tanımadığınız konularda sizi temsil edemez.
Türk Hukuk Sistemi’nde tanımlanmış olan boşanma, evli olan iki bireyin mahkeme kararı ile evliliklerine son vermeleridir. Boşanma ile birlikte resmi nikahın son bulması söz konusu olur.
Evliliğin geçersiz kılınması adına belli başlı uygulamalar vardır. Boşanma evliliği sona erdirir yani geçersiz kılar. Butlan, evliliği geçersiz kılar. Evliliğin iptali davası evliliği geçersiz kılar.
Evliliğin butlanı, evliliğin gerçekleşmesine rağmen evliliği geçersiz kılacak nedenlerin var olmasıdır. Nisbi ve Mutlak Butlan olmak üzere iki çeşit bulan vardır.
Evlilik şeklen gerçekleşmiş olsa da evliliği geçersiz kılacak nedenlerin bulunmasıdır. Nisbi butlan halinde evlilik şeklen geçerli olduğundan boşanma davası ya da nisbi butlanın kanıtlanması adına dava açılması gerekir.
Evliliğin geçersiz olmasına neden olacak mutlak butlan, evliliğin kurucu unsurlarındaki eksikliktir. Mutlak butlanın ispat edildiği anda evlilik kendiliğinden sona erer. Butlanın ispatı için dava açılması gerekir.
Mal rejimi sözleşmesi evlilik ile kurulabilecek bir sözleşmedir. Mal rejimi sözleşmesi ile evlilik sırasında elde edilen malların nasıl yönetileceği kararlaştırılır. Evlilik sözleşmesi de denen bu sözleşme evlilik sona erdiğinde mal paylaşımını da konu alır.
Evlilik sözleşmesi yapılabilmesi adına noter huzurunda bir sözleşmenin hazırlanması gerekir. Noter huzurunda gerçekleşmemiş evlilik sözleşmesi geçersizdir.
Evlilik sözleşmesinin yapılması için bir zaman kısıtlaması yoktur. Evlilik öncesi, sırası ve sonrasında evlilik sözleşmesi yapılabilir.
Evlilik sözleşmesi ya da mal rejimi sözleşmesi kanuni bir zorunluluk değildir. Mal rejimi sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda evlilik aynen devam eder. Mal rejimi sözleşmesi boşanma söz konusu olduğunda eşlerin haklarını korumak adına önemlidir.
Evlilik sözleşmesi üzerinde tarafların ortak rızası ile değişiklik yapmak mümkündür.
Evlilik sözleşmesini imzalayan tarafların ortak rızası ile sözleşmeye son verilebilir.
Evliliğin iptali davası evlilik sırasında geçersiz olan veya sonradan geçersizliği doğuran bir neden ile açılabilen davalardır. Boşanma davasından farklı olan evliliğin iptali davasında evliliğin hukuken kurulmasında eksiklikler vardır. Evliliğin iptali davasında Mutlak Butlan veya Nisbi Butlan ileri sürülebilir.
Anlaşmalı boşanma, kişilerin kendi aralarında boşanmaya karar vermeleri ile mahkemeye başvurmalarıdır. Anlaşmalı boşanmada eşler arasında bir sorun bulunmadığından davanın kısa sürmesi beklenir.
Tek celsede boşanma, evlilik birliğinin ilk duruşmada sona erdirilmesidir.
Tek celsede boşanmanın tek ve en önemli şartı anlaşmalı bir şekilde boşanmaktır. Anlaşmalı olmayan boşanma davalarının daha uzun sürmesi beklenir.
Eşler arasındaki evliliğe sadakatin ortadan kalkması nedeni ile görülen davalardır. Çekişmeli boşanma davaları zina, hayata kast etme, kötü muamele ya da terk gibi özel nedenlerden kaynaklanır. Çekişmeli boşanmayı doğuran nedenlerin ispatı zorunludur.
Çekişmeli boşanma davası duruma özel bir şekilde değerlendirilir. Çekişmeli boşanma davalarının genellikle uzun sürdüğü bilinir.
Anlaşmalı boşanma davası için avukata ihtiyaç yoktur. Çekişmeli boşanma davalarında da avukata avukat tutmak zorunlu değildir fakat haklarınızın korunması adına bir avukat desteği almanız şarttır.
Haysiyetsiz hayat sürme evlilik birliğinin sona erdirilmesine neden olacak durumlardan bir tanesidir. Evliliğin sona ermesine neden olacak bu durumda eşlerden birinin toplumun genel ahlaki yapısını bozacak eylemlerde bulunması gerekir. Evliliğin sürdürülmesine engel olan ve devamlılık arz eden ahlaksız davranışlar haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma için yeterlidir.
Eşlerden bir tanesinin evliliğin yükümlülüklerini yerine getirmemek adına eşini terk etmesi ile açılabilecek olan davadır. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için kurucu şartların var olması şarttır.
Terk nedeni ile boşanma davası açılabilmesi adına aşağıdaki şartların varlığı gerekir. Sorumluluklardan kaçılması, Terkin 6 ay sürmesi, İhtar gönderilmesi, İhtarın geçerli sayılması, Geri dönülecek konutun yaşama uygun bulunması.
Eşlerden birinin evlilik süresi içerisinde diğerini aldatması nedeniyle açılan davalara zina nedeniyle boşanma davası denir. Bu davanın öne sürülebilmesi adına cinsel bir ilişki gerçekleşmiş olmalıdır.
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?