İstanbul, Türkiye

Reddi Miras Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?

Özellikle miras bırakanın, bıraktığı varlıktan çok borcunun bulunması durumunda, mirasın reddedilmesi ile ilgili davalar açılmaktadır. Bu konu iyi bilinmediği için, birçok kişi mağdur olmakta ve yıllarca miras bırakanın borcunu ödemektedir. Oysa sözlü bir beyan veya basit bir reddi miras dilekçesi ile bu mağduriyetin oluşması önlenebilmektedir.

Kimler Mirasçıdır?

Yasal ve atanmış olarak iki çeşit mirasçılık bulunmaktadır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan bakımından hısımları, sağ durumda bulunan eşi, alt soyu ve evlatlıklarıdır. Atanmış mirasçılar ise mirasçının bir vasiyet veya belge ile kendisine mirasçı olarak atadığı kimselerdir. Esas mirasçıların ölmüş olması durumunda ise onların alt soyları da mirasçı olabilmektedir. Kanunen her mirasçının mirastan nasıl ve ne kadar pay alabileceği belirlenmiştir.

Mirasın Gerçek Reddi Durumu Nedir?

Mirasın gerçek reddi, kayıtsız ve şartsız olarak, miras bırakanın terekesinin reddedilmesidir. Bu reddetme işlemi sözlü veya yazılı beyanla sulh hukuk mahkemelerine yapılmaktadır. Bu beyanlar için reddi miras ücreti alınmamaktadır.

Miras Reddi Davası Nasıl Açılır?

Yasal mirasçıların, miras bırakan kişinin mirası ile alacakları ve borçlarını reddetmek için açtıkları davaya, reddi miras davası denmektedir. Reddi miras davası, sözlü olarak veya yazılı bir dilekçe ile sulh hukuk mahkemesine red beyanı yapılması ile gerçekleşmektedir.

Bu beyan için herhangi bir reddi miras ücreti talep edilmemektedir. Ancak miras bırakanın borca battığının tespiti ve açılacak dava için, maktu bir harcın ödenmesi gerekmektedir.

Miras Reddi Süresi Nedir? Hangi Süre İçerisinde Miras Reddedilir?

Mirasçıların mirası reddetme işleminin, yasal mirasın reddi süresi içinde yapılması gerekmektedir.

Kanun yasal mirasçılar için üç aylık bir reddi miras süresi belirlemiştir. Bu süre için mirasın reddedilmesi ile ilgili sözlü veya yazılı beyanda bulunmadığı takdirde, miras tüm mirasçılar tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.

Mirasın reddi için geçerli olan sürenin başlama tarihleri ise şu şekilde belirtilmiştir;

  • Yasal mirasçılar için mirasın reddi süresi, miras bırakanın öldüğünü öğrendikleri tarihte başlamaktadır. Yasal mirasçı, sonradan mirasçı olduğunu öğrenmişse, süre öğrenme tarihinden başlamaktadır. Yasal mirasçı, miras bırakan tarafından miras dışı bırakılmışsa, bu kararın iptalinden itibaren süre başlamaktadır.
  • Atanmış mirasçıların reddi miras süresi ise vasiyetnamenin açılıp kendilerine tebliğ edilmesinden sonra başlamaktadır.

Koruma önlemi olarak tereke deftere geçiriliyorsa, mirasın reddi için süre, yazım işleminin tebliğinden sonra başlamaktadır. Bu süreler mirasın reddi dilekçesi verilmesi için yasal olarak belirlenmiş sürelerdir. Sulh hukuk hâkimi çok önemli nedenlerin olduğuna kanaat getirirse, süreyi uzatabildiği gibi yeni bir süre de verebilir.

Miras Reddi Hakkı Düşebilir mi?

Yasal mirasçıların bazı durumlarda miras reddi hakları düşebilmektedir. Bunların başında, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde red beyanı vermemeleri gelmektedir. Bu durumda red hakkı otomatik olarak düşmektedir. Ayrıca, mirasın reddinden feragat edilmesi de red hakkını düşürmektedir. Bunların yanı sıra, miras işlerine gerekli olmadığı hâlde karışanlar ile mirastan kendilerine kazanç sağlamış olanların da red hakları düşmüş olmaktadır.

Reddi Miras Beyanı İptal Edilir mi?

Yasal mirasçılar mirası reddettiklerini beyan ettiklerinde, beyanlarından bir daha geri dönemezler. Ancak bu beyanın kendi özgür iradeleri ile (korkutma ve tehdit gibi) olmadığını ispat ederlerse, reddin iptali için dava açabilirler.

Borcu Olan Biri Reddi Miras Yapabilir mi?

Borcu olan kişiler de reddi miras yapabilmektedir. Burada önemli olan bu işi alacaklılarına zarar vermek için yapıp yapmadığıdır. Bu durumu tespit eden alacaklılar, red işleminin iptali için dava açabilirler.

Hangi Mahkemeye Reddi Miras Beyanı Yapılır?

Reddi miras beyanlarının yapılacağı mahkemeler, miras bırakanın ikamet ettiği yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Mirasın Hükmen Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın hükmen reddi, yasal mirasçıların vereceği mirasın hükmen reddi dava dilekçesi ile olabileceği gibi hiçbir müracaata gerek kalmadan direk olarak hâkim tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Önemli olan mirasın hükmen reddi için gerekli şartların gerçekleşmiş olmasıdır.

Bu şartlar ise;

  • Miras bırakan kişinin ölümü hâlinde borçlarını ödemekten aciz olduğunun, aleni olması.
  • Borçların ödenmesinden aciz olunduğunun resmi olarak tespit edilmiş olmasıdır.

Bu şartların gerçekleşmesi durumunda, yasal mirasçıların reddi miras yaptıkları kabul edilmiş olmaktadır. Her ne kadar hâkim bu durumda direk olarak karar verebilse de yasal mirasçıların bu durumun tespiti için dava da açabilirler.

Miras Reddi Sonucunda Ne Olur?

Yasal mirasçılar, reddi miras dilekçesi ile mirası reddettiklerini sulh hukuk mahkemesine beyan ettikten sonra, mirası reddedenin mirası bırakandan daha önce ölmesi durumundaki gibi paylaşım yapılır. Bu nedenle de mirası reddedenlerin hakkı varsa mirasçının alt soyuna geçmektedir. Miras bırakan kişinin altsoyunun tümü mirası reddederse, bu durumda da miras mirası bırakanın eşine geçmektedir.

Miras Reddinde Alacaklı Hakları Nasıl Korunur?

Miras reddinde alacak haklarının korunması iki türde olmaktadır. Bunun birincisi miras bırakan kişinin alacaklılarının korunmasıdır. Bu nedenle de yasal mirasçılar miras bırakan kişinin ölüm tarihinden beş yıl öncesine kadar, almış oldukları maddi değerleri terekeye geri verirler. Bunun içinde çeyiz ve eğitim giderleri bulunmamaktadır. Kanuna göre kötü niyetli mirasçı, tüm aldıklarını geri vermek zorundadır. Geri verme işlemi tamamlandığında, reddin iptaline gerek bulunmamaktadır.

İkinci durum ise, mirasçıların kişisel alacaklılarının korunmasıdır. Borca batmış olan mirasçı, alacaklılarına zarar vermek için mirası reddetmişse, altı ay içinde reddin iptali için dava açılabilmektedir. Reddin iptali için dava açılmasında şart, reddi miras işleminin alacaklıya zarar verme kastı ile yapılmış olmasıdır.

Tüm Mirasçıların Mirası Reddetme Durumunda Tasfiye

Miras bırakan kişinin tüm yakın yasal mirasçıları, mirası reddettiklerini beyan ederlerse, bu durumda hâkim resmi olarak tasfiye yoluna gidilmesini (iflas hükümleri gereğince) hükmedebilir. Hâkimin tasfiye kararını vermeden önce, tüm yasal mirasçıların mirası reddettiklerini tescil etmesi gerekmektedir.

Miras Reddi Davasında Menfaat Çatışması Olursa Ne Olur?

Mirasın reddi davasında, yasal mirasçılar (ergin olmayan) ve yasal temsilcileri menfaat çatışması yaşayabilmektedirler. Bu durumda hâkim, ergin olmayan yasal mirasçılar için kayyım atayarak, bu çocukların haklarını korumaktadır. Böylece çocuklar adına reddi miras işlemini atanan kayyum yapabilmektedir.

Miras Reddi Davasında Görevli Mahkeme

Mirası bırakan kişinin en son ikametinin kayıtlı olduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi, reddi miras davası için görevli olan mahkemedir. Mirası reddeden kişinin talep etmesi durumunda, sulh hukuk mahkemesi mirasın reddedildiğine ilişkin yazılı belge de verebilir.

Yasal mirasçı mahkemeye sözlü olarak başvuru yapabilse de yaygın olarak mirasın reddi dilekçesi ile mirasın reddi talebinde bulunulmaktadır. Bu maksatla verilecek dilekçenin ise şekil şartı bulunmamaktadır.

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir

Miras bırakanın ölümü sırasında terekenin borca batmış durumda olduğunun tespiti için açılan dava eda davası değildir. Bu davada mirasçı kimseler bir irade açıklamasında bulunmak zorunda değildir ve hukuki durumun tespitine yönelik bir davadır. Niteliğinden ötürü harca tabidir. 

Hükmen Miras Reddi Nedir?

Hükmen miras reddi, miras bırakan kişinin bıraktığı mirasın borçlarını karşılayamadığı durumlarda gerçekleşmektedir. Mirasçının mal varlığı ve alacaklarının, borçlarını karşılayamadığı duruma terekenin borca batık olması denmektedir. Bu durum aleni olabildiği gibi resmen tespit edilmiş de olabilir.

Hükmen miras reddi mahkeme tarafından yapılır ve yasal mirasçıların herhangi bir beyanına gerek olmamaktadır. Daha sonradan herhangi bir hak kaybı yaşamamak için, mirasçılar mirasın hükmen reddi dava dilekçesi ile mahkemeye başvurabilirler.

Gerçek Miras Reddi Nedir?

Ergin ve ayırt etme yeteneği bulunan yasal mirasçıların, miras bırakan kişinin son yerleşim yerindeki, sulh hukuk mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak herhangi bir kayıt ve şart ileri sürmeden, mirası reddettiklerini beyan etmelerine, gerçek miras reddi denmektedir. Şekil şartı olmadan yapılabilen miras reddi için, en önemli husus mirası bırakan kişinin ölmüş olması ve mirasın yasal mirasçıya intikal etmiş olmasıdır.

Mirasçının Alacaklıları Hangi Koşulda Reddin İptali Davası Açabilir?

Miras bırakanın, mal varlığı borçlarını karşılamıyorsa ve ölmeden önce (5 yıl öncesine kadar) yasal mirasçılarına kazanç sağlamışsa, bu durumda miras bırakanın alacaklıları, reddin iptali için dava açabilirler. 

Miras Reddinin Sonuçları Nelerdir?

Reddi miras, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak ayrılarak ayrı ayrı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. 

Yasal Mirasçılar Açısından Reddi Mirasın Hukuki Sonuçları 

Reddi miras, mirasçılığı geçmişe etkili olarak sona erdirmektedir. Miras, mirası reddeden mirasçı dışındaki mirasçılara paylaştırılır. Miras payı mirası reddedenin altsoyu varsa onlara, yoksa aynı zümredeki diğer mirasçıların payına eklenir. 

Atanmış Mirasçıların Mirası Reddinin Sonuçları

Aksine bir düzenleme yapılmamış ise atanmış mirasçıların mirası reddetmeleri durumunda reddedilen miras yasal mirasçılara geçer.

 

Mirasın Reddi ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Mirasçı, ölenin mirasını terekesinin borca batık olma sebebi ile reddetmiş olsa bile bu durum destek tazminatı istemelerine engel değildir. Mirasın reddedilmiş olması tazminat talep edilmesine engel değildir çünkü destekten yoksun kalma tazminatı bağımsız bir haktır.

Yazar : Anıl Can Soysüren 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunlarıda okudu

Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?