İstanbul, Türkiye

Patent hukuku

Patent Hukuku Nedir?

 

Patent hukuku, genel anlamda sanayi piyasasında ve üretim hattında kullanılan, buluşun sahibine resmi kurum nezdinde takdim edilen patentin ve isim hakkının korunmasına yönelik hukuk çalışmalarını ifade etmektedir. Bir resmî belge olan patent, buluş hak sahiplerine bahse konu ürün ile ilgili başka bireylerin kullanımına izin vermesi ve izin olmadan kullanılmasını önlemek amacı ile verilmektedir. Geliştirilen buluş patent belgesinin alınması ile birlikte 20 yıl geçerliliğini sürdürmektedir. Bu süre patent müracaatının yapıldığı gün başlar ve sürenin uzatılabilmesi mümkün değildir. 20 yılın bitmesinden ardından ürün ve buluş herkes tarafından kullanılabilir hale gelmektedir. Bu aşamadan sonra buluş sahibinin buluş üzerinde hukuki bir hak tanıması mümkün değildir. Patent tescili ile elde edilen korumanın gerçekleştirilebilmesi için bazı şartlar vardır. Söz konusu şartların yerine getirilmesi durumunda patent başvurusu gerçekleştirilebilir. Patent alma şartlarını temel olarak aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz. 

Patent Tescil Şartları

 

Dünyada Yeni Bir Geliştirme Olması

Patent tescil belgesini alabilmek için geliştirilen ürünün bilinen bir ürün olmaması gerekir. Tescil için müracaatın yapıldığı gün buluşun dünya genelinde bir bölgede halk tarafından ulaşabilir olması, yazılı ya da sözlü bir şekilde tanıtılmamış olması gerekir. 

Sanayide Kullanılabilir

Buluşun sanayide kullanılabilir olması; tescile konu buluşun tüm sanayi kollarının herhangi bir imalata ya da uygulanamaya konulabilir olmasını ifade eder. 

Buluş Basamağı

Geliştirmelerin diğer bireyler tarafından bilinmemesi, buluşta kullanılan tekniğin konuların uzmanı tarafından kolay bir şekilde tasarlanmayacak bir çaba ile gerçekleştirilmesi ve buluş basamağına sahipliğinin kabul edilebilir olması gerekir. 

Yukarıdaki şartları sağlayan buluşlarda müracaat işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda sıralanan belgelerin hazırlanması gerekir. 

 • Başvuru Formu
 • Tarifname
 • İstekler
 • Buluşun Özeti
 • Başvuru ücretinin tahsis edilmesi ve dekontu
 • Vekaletname

Patent Hukukunda Cezai Yaptırımlar

Bir ürün ya da buluş ile ilgili patent tescil belgenizin olması ve herhangi bir kişinin bu buluşu sizden izinsiz bir şekilde kullanması durumu patent hakkına tecavüz olarak ifade edilir. 2009 yılından önceki dönemler de 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması ile ilgili KHK’nın 71/A maddesinde faydalı model ve yazılı patent haklarının ihlali niteliğinde eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında patent tescil belgesine sahip olan kişinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunması durumunda savcılık tarafından kamu davası açılmaktaydı. Ancak KHK ile suçun tanımlanamayacağı nedeni ile KHK hükümlerinin iptal edilmesi üzerine yasa koyucu 22/06/2004 tarihinde 5194 Sayılı Kanun’un 2.maddesi ve 551 sayılı KHK’nın 71/A maddesi ile değiştirilmesi doğrultusunda ortaya çıkan boşluk doldurulmak istenmiş olup 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 551 Sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. Günümüzde ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri’ne başvuru yapılmaktadır. Bulunduğunuz yerde bu mahkemelerin olmaması durumunda ise Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapılır. 

Patent hakkı tecavüze uğrayan patent tescil belgesi sahiplerinin taleplerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür. 

 • Tecavüzün önlenmesi,
 • Tecavüzün durdurulması,
 • Tecavüzün giderilmesi,
 • Tecavüzün tespit edilmesi,
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı,
 • El koyma,
 • Araçlar ve ürünler üzerinden mülkiyet hakkının tanınması,
 • Şekil değiştirme ya da imha,
 • Mahkemenin kararının ilgili kişilere tebliği, kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı edilmesi,
 • İhtiyati tedbirin istenmesi. 

 

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Neleri Kapsar?
10 Haziran 2021

Vergi, bir devletin vatandaşlarının tümünün önemli sorumlulukları arasında ilk sırayı almaktadır. Vatandaşlar gerek direkt gerekse dolaylı olarak mutlaka vergi verirler. Özellikle de ticaretle uğraşanlar için vergi daha da önem arz etmekte, mevzuatın tam olarak bilinmemesinden dolayı birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Vergi Hukuku Nedir? Vatandaşlar ile devlet arasındaki vergi yükümlülükleri ile vergi ilişkilerini belirleyen hukuk dalına ise vergi hukuku adı verilmektedir. Devlet vergi hukukuna dayanarak çıkardığı yasalar...

Devamını Oku
Vesayet Davası Nedir? Süresi Ne Kadardır?
10 Haziran 2021

Fiili ehliyeti olmayanları korumak maksadı ile yürürlüğe konulan vesayet, medeni hukukun en önemli kurumlarından biridir. Konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı, birçok kişi önemli mağduriyetler yaşıyor. Vesayet sayesinde hem ergin ve çocukların hakları korunurken, hem de hayatları güvence altına alınabiliyor. Vesayet Nedir? Herhangi bir velayet altına alınmamış olan küçük yaştaki çocuklar ve özel duruma sahip olan ergin şahısların, maddi ve kişisel menfaatlerinin korunması...

Devamını Oku
Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir?
10 Haziran 2021

TCK’da bazı suçların cezaları, örgüt faaliyetleri içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre değişiklik arz etmektedir. Bu suçların bir suç örgütü tarafından işlenmesi durumunda, ayrı ayrı cezalar verilmektedir. TCK’da bu suçlar, beş ana başlıkta değerlendirilmektedir. Bu başlıklar şu şekilde sıralanmaktadır; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220): Bu suçun oluşması için, suçun en az üç kişilik ve hiyerarşik bir yapıya sahip örgüt tarafından işlenmesi gerekir. Örgüt yöneticiliği...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?