İstanbul, Türkiye

Evlat Edinme

Anne olmanın şartı genellikle çocuk doğurmak olarak kabul edilse de evlat edinme yöntemi ile de anne olunabilmektedir. Özellikle çocuk doğurmak için sağlık açısından müsait olmayan kadınlarla, doğum yapmayı istemeyen kadınlar bu yöntem ile anne olabilmekte ve ailelerini genişletmektedir. Bu nedenle de birçok kişi ve aile internet ortamında evlat nasıl edinilir sorusunu araştırmaktadır.

Evlat Edinme Nedir?

Evlat edinmeye uygun şartları taşıyan kişi veya kişiler ile durumu evlat edindirilmek için uygun olan çocuğun, hukuki bağlar ile ebeveyn ilişkisinin kurulmasına evlat edinme denmektedir. Evlat edinmek için evli veya çift olma şartı bulunmadığından, durumu uygun olan her erkek veya kadın evlat edinebilmektedir. Burada önemli olan sadece kişilerin çocuk sahibi olması değil, çocukların da bir yuva ve ebeveyne sahip olmasıdır.

Evlat Edinme Yolları Nelerdir?

Evlat edinmek isteyen birçok kişi, ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri için, evlat nasıl edinilir sorusuna yanıt arıyorlar. Evlat edinmek için ülkemizde iki yasal yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne) üzerinden olmaktadır. Bu yolu izleyen kişiler, evlat edinmek istedikleri çocuklarda bazı kriterler arıyorlarsa, bu durumda sıraya alınırlar ve kriterlere uygun çocuk bulunduğunda haberdar edilirler.

İkinci yol ise, direkt olarak evlat edinmek istenilen çocuğun biyolojik ailesine veya biyolojik ailesi yoksa vasisine başvurarak gerçekleşmektedir. Bu yolu izleyerek evlat edinmek isteyenlerin aile hukuku mahkemelerine veya aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Mahkeme sürecinin daha kısa sürede ve olumlu sonuçlanması için, deneyimli bir evlat edinme avukatı ile çalışmak yararlı olacaktır.

Evlat Edinebilme Şartları Nelerdir?

Medeni kanunumuza göre herkesin evlat edinmek için başvuru hakkı bulunmamaktadır. Başvuru yapacaklarda evlat edinebilme yaşı otuz olarak belirlenmiştir. Aileler için ise en az beş yıl evli olmaları gereği de bulunmaktadır.

Diğer şartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • On sekiz yaş büyük olmak: Evlat edinmek isteyen kişi ve eşlerin, mutlaka evlat edinecekleri çocuktan on sekiz yaş büyük olmaları gerekiyor. Bu nedenle de belirleyecekleri yaş kriteri buna uygun olmalıdır.
 • Önceden bakma ve eğitme: Evlat edinilecek çocuğun, evlat edinecek kişi tarafından en az bir yıl bakım ve eğitimini sağlamış olması gerekmekte. Bu şart çocuk ile evlat edinecek kişi/kişilerin birbirini tanımasına yardımcı olmaktadır.
 • Tahsil: Evlat edinebilme için gerekli tahsil derecesi olarak, en az ilkokul mezunu olmak şartı bulunmaktadır.
 • Evlat edinme işleminin, mutlaka evlat edinilecek çocuğun yararına olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilecek çocuk ergin (ayırt edebilme yeteneği gelişmişse) ise, çocuğun bu işlem için rızasının alınmış olması gereklidir.

Bu şartların yanı sıra, evlat edinilecek çocuğun ebeveynlerinden hayatta olanlarından veya vasilerinden de rızalarının alınması gerekmektedir.

Kimler Evlat Edinebilir?

Medeni kanunun ilgili hükümleri gereğince, beş yıldan fazla evli olan aileler ile otuz yaşından büyük olan herkes, gerekli şartları karşıladıkları takdirde evlat edinebilmektedir. Çocuğu olanlar, daha önceden evlat edinmiş olanlar ile bekar kadın ve erkekler de evlat edinebilme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Evlat Edinme Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Evlat edinmek için yapılacak başvurularda istenen bazı evraklar bulunmaktadır.

Bu kapsamda yasal olarak gerekli olan evraklar şunlardır;

 • Vukuatlı nüfus kaydı
 • Evlat edinmek için başvuran kişi ve ebeveynlerin, çocuğun bakımını etkileyecek bir fiziksel engel ile bulaşıcı hastalığı olmadığını gösteren sağlık raporu
 • Başvuruyu yapan kişi ve bu kişi ile beraber yaşayan diğer kişilere ait sabıka kaydı
 • Başvuru yapan kişi/kişilerin sosyal güvenlik durumu ile gelirini gösteren belgeler
 • İkametgâh belgesi
 • Öğrenim durum belgesi (diploma olabilir)

Bazı durumlarda ilgili kurumlar, bu evraklara ilave bazı belgeler de (ruh sağlığı raporu gibi) isteyebilmektedir.

Evlat Edinme Dava Dilekçesi

Evlat edinmek için yapılacak başvurular, evlat edinme dava dilekçesi ile yapılmaktadır.

Evlat edinme dava dilekçesinin başlıkları genel olarak şu şekildedir;

………………..AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

ADRES:

T.C. NO:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

KONUSU:

AÇIKLAMALAR:

HUKUKİ SEBEPLER:

DELİLLER:

SONUÇ VE TALEP:

İMZA:

Dava dilekçesinin usulüne uygun olarak yazılması, sürecin seyrini etkileyebilmektedir. Bu nedenle dilekçenin evlat edinme avukatı ile birlikte hazırlanması daha doğru olacaktır.

Küçük Çocukların Evlat Edinilmesi

Özellikle evlat edinmek isteyen aileler, çok küçük yaşta çocuk hatta yeni doğmuş bebek evlat edinme tercihinde bulunabilmektedirler. Bu işlem için özel bir şart aranmasa da sosyal hizmet uzmanları tarafından, bebeğin yaşam alanı ve koşulları daha titizlikle incelenmektedir.

Ergin veya Kısıtlı Çocukların Evlat Edinilmesi

Ergin veya kısıtlı çocukların evlat edinilmesi için genel şartların yanı sıra, evlat edinecek kişinin alt soyunun da muvafakati aranmaktadır.

Evlat Edinme İşleminden Sonra Çocuk Teslimi Nasıl Olmaktadır?

Evlat edinme sürecinde ailenin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, karar aşamasına geçilir ve karar olumlu çıkarsa, çocuk teslim işlemine başlanır. Çocuğu teslim alacak olan kişi veya ailelerin öncelikle geçici çocuk bakım sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Çocuğun teslim edilmesinden sonra, sözleşme kapsamında evlat edinen kişi veya aileler bir yıl boyunca sosyal hizmet uzmanları tarafından gözlem altında tutulurlar.

Gözlem esnasında, sosyal hizmet uzmanları şu hususları öncelikle değerlendirirler;

 • Evlat edinilen çocuk için sağlanmış olan olanaklar
 • Çocuğun yaşam ve oyun alanlarının uygunluğu ile ısınma durumu
 • Çocukta olumsuz davranış değişikliklerinin olup olmadığı
 • Çocuğun okutulacağı okulun durumu
 • Çocukla ebeveynlerin anlaşma durumu ve kurulan bağın düzeyi
 • Ailenin çocukla ilgili duygu, düşünce ve tavırları
 • Çocuğun sağlık durumu ve yapılan işlemler

Bir yıllık sürenin sonucunda, değerlendirmelerde sorun çıkmazsa, belge ve raporlar mahkemeye gönderilmekte ve alınan karar sonrasında, çocuğun resmen evlat edinme işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. İşlemin tamamlanmasına rağmen, sosyal hizmet uzmanlarının ev ziyaretleri, ortalama beş yıl daha sürebilmektedir.

Evlat Edinme Başvurularına Yapılan İşlemler Nelerdir?

Evlat edinme başvuruları, güncel mevzuatlar doğrultusunda incelemeye tabi tutulmaktadır. Başvuru yapan kişinin yaşadığı ev ve çevrelerinde, başvurudan itibaren altı ay içinde gerekli denetlemeler yapılmaktadır. Gerektiğinde, teslim edilen belgelere ilave belgeler de istenebilmekte ve kararın daha doğru verilmesi sağlanmaktadır. Karar verilmeden önce, beş defadan az olmamak koşulu ile görüşmeler gerçekleştirilir.

Başvuru sonrasında şu kararlar çıkabilmektedir;

 • Başvurunun kabul edilmesi: Çocuğun teslim edilmesine karar verilir.
 • Başvurunun reddedilmesi: Başvuranın ilgili şartları taşımadığı tespit edildiğinden, başvuru direkt olarak reddedilir.
 • Başvurunun askıya alınması: Belirli bir süreyi kapsamalı ve başvuranın kabul edilebilir bir mazereti olmalıdır.
 • Başvurunun işlemden kaldırılması: Yasal süreler içinde, başvuruyu yapanlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı sosyal inceleme başlatılmamışsa uygulanır. Tekrar başvuru yapılacaksa, ilk başvuru olarak işlem görür.
 • Başvurunun iptal edilmesi: Geçici çocuk bakım sözleşmesi imzalandıktan sonra, ebeveynlerde veya çocukta ciddi sağlık sorunu oluşması haricindeki sebeplerle çocuğun geri iade edilmesinde uygulanır. Bu kişilerin tekrar başvuru yapmaları hâlinde de başvuruları aynı sebepten dolayı reddedilir.

Evlat edinme başvurusu olumsuz sonuçlanan kişiler, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün içinde, sosyal hizmetler il müdürlüğüne itiraz edebilmektedir. Oluşturulacak itiraz komisyonu, süreci ve kararı inceledikten sonra en geç bir ay içinde karar vererek itiraz sahibine kesin kararlarını yazılı olarak bildirirler.

Evlat Edinme İşlemleri Gizli midir?

Evlat edinme işlemi yasal mevzuat gereğince yapılan gizli bir işlemdir. Başvuru yapan kişinin izni alınmadan, belgeler ve süreç kimse ile paylaşılmamakta ve bilgi verilmemektedir. Evlat edinilen çocuğun yasal ebeveynlerinin sonraki zamanlarda itirazları olursa, yapılan işlemler sadece mahkeme kararı ile ilgili mahkemeye gönderilir. İtirazın sonuçlanması işlemi ise ancak dava sonunda alınacak kararla gerçekleşir.

Evlat Edinme ile İlgili Diğer Hususlar

Evlat edinilen çocuklar, biyolojik çocukların sahip olduğu tüm haklara (miras gibi) aynı şekilde yasal olarak sahip olmaktadırlar. Evlat edinilen çocuğun biyolojik ebeveynlerinin hak ve hükümlülükleri ise evlat edinene geçmektedir. Evlat edinilen çocuğun yaşı küçükse, evlat edinen ailenin soyadını alır ve istenirse adı değiştirilebilir. Bu değişiklikler nüfus kağıdına yeni anne ve baba adı ile geçirilir, ayrıca çocuk evlat edinen ailenin kütüğüne işlenir.

Evlat Edinme İşlemi Ücretli midir?

Evlat edinme işlemleri tamamen ücretsiz olup sadece başvuru yapan kişi ve ailelerin evlat edinecekleri çocuğun bakım ve eğitim hizmetlerini karşılayacaktır. Söz konusu kişilerin sabit gelirleri olması gerekmektedir.

Evlat edinme sayfasının yanı sıra vesayet ve çocuk hakları sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Kıdem Tazminatı Nedir Kıdem Tazminatı Hesaplama
24 Ağustos 2021

İşçilerin önemli bir güvencesi olan kıdem tazminatı, her dönem gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili gerekli bilgilere sahip olmayan kişiler, bu konuda mağduriyetler yaşıyor ve haklarını yargı yolu ile almaya çalışıyorlar. Bu nedenle sadece işçiler değil, işverenlerin de kıdem tazminatıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Kıdem Tazminatı Nedir? En basit tanımı ile işçilerin çalıştığı süreler karşılığında hak ettikleri tazminata kıdem tazminatı adı...

Devamını Oku
Müsadere Sistemi Nedir?
24 Ağustos 2021

Ceza kanununda yer alan müsadere sistemi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar uygulanan bir nevi güvenlik tedbiridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından uygulamaya başlanılan bu sistem, özellikle rüşvet gibi kanuna aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edenlerin, mal varlıklarına el konulması şeklinde işletiliyordu. Tanzimat fermanı ile yürürlükten kaldırılmış olan müsadere sistemi, günümüz ceza kanununda yerini almaya devam etmektedir. Bu sistem sadece mahkeme kararı ile uygulanabilir ve bir ceza türü...

Devamını Oku
Yağma Suçu Nedir?
24 Ağustos 2021

Başkasının hakimiyeti altında bulunan bir menkulün, tehdit ya da cebir kullanılarak başka kişi veya kişiler tarafından alınmasına gasp veya yağma suçu adı verilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre, bu suç sadece menkuller için işlenebilir yani gayrimenkul söz konusu suçun unsuru olamaz. Yağma suçu, hırsızlık suçunun kullanılan yöntem olarak bir türü gibi değerlendirilebilir. Yağma suçunda, hırsızlıktan farklı olarak menkulün tehdit ve cebir kullanılarak, alınması söz konusudur....

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?