İstanbul, Türkiye

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku Avukatı

Gerek hizmet alımları gerekse satış konularında olsun, sözleşme yapma zorunluluğu ile karşılaşılmaktadır. Sözleşmeler ve borçlar hukuku kapsamında gerçekleştirilen bu sözleşmeler, sözleşmenin taraflarına birçok hakkın yanında borçlar da yüklemektedir. Bu nedenle, daha sonradan sorun yaşamamak için, sözleşmeler ve borçlar hukukunun iyi bilinmesi ya da bu konuları iyi bilen avukatlarla çalışılması önem arz etmektedir.

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku Nedir?

Sözleşmeler ve borçlar hukuku, işveren ve işçi veya iş sahibi ile yükleniciler gibi iki tarafın anlaştığı hizmet veya işler için hazırlanan sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan tarafların borçlarını düzenlemektedir.

Sözleşme Nedir?

İki tarafın anlaşarak ve karşılıklı olarak irade beyanında bulunmasına ve bunu gösteren hukuki muamele yapmalarına sözleşme denmektedir. 

Sözleşmeler iki tipte yapılmaktadır, bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Düzenleyen hukuka göre yapılan sözleşmeler

Taraflara göre sözleşmeler:

 • Sadece bir tarafa borç yükleyen sözleşmeler
 • İki tarafa da borç yükleyen sözleşmeler
 • Çok taraflı sözleşmeler

Karışık sözleşmeler: 

 • Kombine ve çifte tipli karışık sözleşmeler

Sözleşmelerin prensipleri arasında; sözleşme yapıp yapmama, sözleşmenin tarafını seçme, sözleşmenin biçimini seçme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve içeriğini değiştirme ve sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlükleri de bulunmaktadır. Borçlar hukukunda sözleşmelerin düzenlenmesinden uygulanmasına kadar birçok konuda sorun ve uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu sorunların çözülmesi için yapılan sözleşme ve borçlar hukuku avukatı İstanbul aramalarında, sözleşmeler üzerinde deneyimli avukatların seçilmesi gerekmektedir.

Borç Nedir?

Sözleşmeler ve borçlar hukuku kapsamında yapılan sözleşmelerde, tarafların birbirlerine karşı yerine getirmekle sorumlu oldukları görevlere borç denmektedir. Bir tarafın borcu, aynı zamanda diğer tarafın hakkı olmaktadır.

Borçlar Hukuku ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

Borçlar hukukunun temel kavramlarını borç, borç ilişkisi ve sorumluluklar oluşturmaktadır.

Sözleşmelerin Şekilleri ve Konusu

Sözleşmelerin şekilleri ve konusu, sözleşmeler ve borçlar hukukunda düzenlenmiştir. Yapılacak sözleşmelerin şekilleri, konusuna göre (hizmet ve satış sözleşmeleri gibi) değişebilmektedir.

Sözleşmelerin Hazırlanma Süreci ve İhtilafların Çözümü

Sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması da dahil olmak üzere tüm süreçlerden en önemlisini oluşturmaktadır. Kanunlar çerçevesinde ve işe uygun olarak hazırlanan sözleşmelerle, ileride oluşabilecek sorunların da önüne geçilebilmektedir. Gerek sözleşmelerin hazırlanma süreci gerekse sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi için, hukuki bir destek alınması yani bu konuda tecrübeli bir avukatla çalışılması gerekmektedir.

Menkul ve Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri Nedir?

Menkul, borçlar özel hukuku çerçevesinde, bir yerden bir yere taşınabilen mallar olarak tanımlanmıştır. Bunların satış işlemler ise satış sözleşmeleri kapsamına girmektedir. Bu sözleşmelere göre menkul ve bedelinin aynı anda el değiştirilmesi gerekmektedir. Araba veya iş makinası gibi bazı menkuller, taksitle de satılabildiği için, noterde yapılacak olan sözleşmelerde bu hususun mutlaka belirlenmesi gerekmektedir. Değeri düşük olan ve kayıt altına alınması gerekmeyen menkullerin satışlarında ise, sözleşme hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gayrimenkullerin satış işleminin resmiyete dökülmesi gerektiğinden, noter tarafından sözleşme hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Gayrimenkuller için yapılan satış sözleşmelerinde; taraflara ait kişisel bilgiler, satış bedeli, sözleşmenin şartları, gayrimenkulün adresi ve özellikleri belirtilmelidir. Gayrimenkul satış sözleşmeleri, noter huzurunda imzalanmadığı takdirde geçerlilik kazanmamaktadır. Ayrıca, alıcı gayrimenkulü almak için kaparo vermiş fakat satıcı satış işleminden vazgeçmişse, bu durumda borçlar özel hukuku satıcının alıcıya ödenen kaparonun iki katını geri ödemesini zorunlu kılmaktadır.

Hizmet Sözleşmesi Örneği

Hizmet sözleşmeleri genel anlamda; işçinin verilen işi yapmakla ve işverenin de yapılan işin ücretini ödemekle zorunlu olduğu hizmetleri kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler kapsamında, işçinin sözleşmede belirtilen işi özenle ve sadakatle görme, işverenin ise işin ücretini zamanında ödeme ve işçinin sağlık ve güvenliğini koruma borçları bulunmaktadır. Sözleşmenin tek taraflı veya anlaşılarak feshedilmesi ile ilgili kurallar borçlar hukuku tarafından detaylı olarak düzenlenmiştir.

Hizmet sözleşmesi ile ilgili internet ortamında birçok örnek bulunmaktadır. Hizmet sözleşmesinde bulunması gereken unsurların neler olduğu borçlar hukuku tarafından belirlenmiştir. 

Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Taraflar: İşçi ve işverenin bilgileri
 • İşçinin çalışma yeri
 • Yapılacak iş
 • Sözleşmenin süresi
 • İşe başlama tarihi
 • Deneme süreleri
 • Çalışma süreleri
 • Fazla çalışma
 • Telafi çalışması
 • Ücret
 • Fazla çalışma ücreti
 • Özel şartlar

Hizmet sözleşmesi işveren veya vekili ile işçi tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Hizmet sözleşmelerinin uygulanmamasından dolayı, işçinin elde edebileceği haklar bulunmaktadır. Bu konuda açılacak davalar için, hukuki destek alınması yararlı olmaktadır. Mevzuatı iyi bilen bir avukat, davanın daha hızlı ve işçinin lehine sonuçlanmasında yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda yapılan, sözleşme ve borçlar hukuku avukatı İstanbul aramalarında, sözleşmeler hukuku üzerinde ihtisas yapmış avukatlar tercih edilmelidir.

Eser Sözleşmesi Nedir?

Eser sözleşmeleri yüklenici ve iş sahibi arasında yapılan hizmet alım sözleşmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu sözleşme kapsamında yüklenici (işi yapacak olan) bir eser meydana getirmekle, iş sahibi ise yapılan bu işin ücretini ödemekle yükümlüdür.

Eser sözleşmesinde yüklenicinin borçlarından bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Yüklenici işi özenle ve sadakatle yapmak zorundadır
 • Yüklenici işi kendi yapmalı ve işin yapılması için gereken ekipmanları da hazır bulundurmalıdır
 • Yüklenici işe, sözleşmede belirtilen zamanda başlamalı ve belirtilen zamanda teslim etmelidir

Yüklenici eseri bitirip iş sahibine teslim ettiğinde, iş sahibi tarafından eserin ayıplı olduğu tespit edilirse, iş sahibinin bu nedenle de bazı hakları doğmaktadır. İş sahibinin bu durumda hizmet alım sözleşmesi kapsamında sahip olduğu haklardan bazıları; sözleşmenin feshi, eserin yeniden yapılması veya ayıbının giderilmesi ve zararın tazmin edilmesi olarak sıralanmaktadır.

Vekalet Sözleşmesi Nedir?

Vekalet veren ile vekil arasında sözleşme hukuku kapsamında yapılan ve özel güven ilişkisine dayanan sözleşmelere, vekalet sözleşmesi adı verilmektedir. Sözleşme kapsamında vekilin, yapacağı işlemlerde mutlaka vekalet aldığı kişinin menfaatlerini koruması gerekmektedir. Vekalet sözleşmeleri, vekalet veren ile vekil arasında kurulur.

Vekalet vereni sözleşme hukuku, kendisine ait işleri gene kendisi adına yapmaya bir başkasını vekil olarak yetkilendiren kişi olarak tanımlamaktadır. Vekalet verenin işlerini, vekalet verenin menfaatleri doğrultusunda yapan kişiye ise vekil denmektedir.

Vekalet sözleşmeleri, iş görme maksadı ile yapılan sözleşmelerdir (avukatlık sözleşmesi gibi).

Vekalet sözleşmeleri iki çeşittir ve kapsamlarına göre şu şekilde adlandırılırlar:

 • Genel vekaletname: Bu sözleşme türünde vekil, birden daha fazla işin yapılması ile görevlendirilebilmektedir.
 • Özel vekaletname: Vekil özel olarak ve sadece bir işi yapmak için, yani sadece bir dava için yapılan avukatlık sözleşmesi gibi, yetkilendirilmiştir.

Vekalet sözleşmelerinin geçerli olması için, hukuk ve ahlak kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Vekalet sözleşmesi kapsamında hem vekilin hem de vekalet verenin hak ve borçları bulunmaktadır. Bir tarafın hakkı, sözleşme kapsamında diğer tarafın borcu olmaktadır. Bu hak ve borçlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

Vekalet verenin hakları (vekilin borçları):

 • Vekil, vekalet verenin talimatlarına ve iradesine uygun olarak iş yapmak zorundadır
 • Vekilin işi bizzat kendisinin yapması gerekmektedir
 • Vekil, işleri yürütürken gereken özeni göstermek zorundadır
 • Vekil yetkilendirildiği işleri yaparken, vekalet verene karşı sadakatli olmalıdır.
 • Vekil, yaptığı işlerde vekalet vereni bilgilendirmek ve hesap vermek zorundadır
 • Vekil, vekalet veren adına aldıklarını ve kazanılan hakları, vekalet verene geri vermek zorundadır.

Vekilin hakları (vekalet verenin borçları): 

 • Vekalet veren, vekilin gerçekleştirdiği işlerin karşılığını ödemek zorundadır. Bu kapsamda işlemlerin yürütülmesi için gereken avans ödemelerini de yapmak zorundadır. 

Vekalet sözleşmeleri tek taraflı olarak veya iki tarafın isteği ile de sonlandırılabilir. Örneğin, belirli bir dava için yapılan avukatlık sözleşmesi, dava sonuçlanınca sonlanmış olur.

Başka bir örnek olarak aynı avukatlık sözleşmesi, avukatın veya vekalet verenin ölmesi ile de sonlanmış sayılmaktadır.

Sözleşmeler ve Borçlar Hukukunun yanı sıra idare hukuku ve ticaret hukuku sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Sozlesmeler Ve Borclar Hukuku

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?