İstanbul, Türkiye

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku hem işçilerin, hem de işverenlerin bilmesi gereken önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukukun kanunları bilinmediğinden, iş hayatında gerek işçiler gerekse işverenler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca, bu yüzden birçok hak mahrumiyetleri de yaşanmaktadır.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi belirleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, öncelikle işi sonra işçi ve işvereni tanımlar. Ayrıca bunlar arasındaki ilişkilerin hukuki boyutlarını ortaya koyar.

İş hukukunun özellikleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • İş hukukunda, işçi hakları önceliktedir. Bu nedenle de işverenin işçinin emeğinin karşılığını vermesi ve işçinin haklarının ihlal edilmemesini ilk prensip olarak belirlemiştir.
 • İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde tereddütlü bir durum oluşursa, iş hukuku işçi lehine yorum getirilebilmesine imkân sağlamaktadır.
 • İş hukukunda öncelik işçinin kişilik haklarındadır. İşveren ile işçi arasındaki ilişkiler, işçinin kişilik haklarına ve karşılıklı sorumluklara göre çerçevelenmiştir.
 • İş hukukuna göre, işçilerin yönetime katılmaları sendikalar aracılığı ile olmaktadır.

İş hukuku, işveren ile işçiler arasındaki ilişkilerde, devletin de müdahalesi olduğundan, karma hukuk özelliğini taşımaktadır. İş hukuku ile ilgili davalarda avukatların çok önemli rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle, iş avukatı İstanbul araması yapıldığında, özellikle bu konuda çalışmalarını sürdüren avukatlar tercih edilmelidir.

İş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku olarak konu bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku, özellikle küçük işletmeleri kapsamaktadır. Bireysel hukukun çalışma alanları; sözleşmede belirlenmiş ücret, prim, çalışma koşulları, sosyal haklar, ikramiye, işten ayrılma ile tazminat gibi konulardır.

Toplu iş hukuku ise, büyük işletmeleri kapsamaktadır. Toplu iş hukuku bu işletmelerde işçinin temsilcisi olan sendikalar ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bunlardan bazıları ise sendika kurulması, sendikaya üye olunması, diğer sendikal haklar ve toplu iş sözleşmeleri gibi konulardır. Her iki iş hukukunda da işçinin haklarını, işçi avukatı savunmaktadır.

İş Hukuku Davası Neleri Kapsar?

İş hukuku davalarının kapsamı; belirli bir iş sözleşmesi ile bir araya gelen işveren ve işçilerin hak ve sorumluluklarıdır. İş hukuku yaygın olarak tazminatlarla ilgili olduğundan, bir nevi tazminat hukuku gibi işlemektedir.

İş Davalarında Arabulucu Zorunlu mudur?

İşveren ve işçilerin, tazminat ve alacakları ile ilgili açılan davalarda arabuluculuk zorunlu hâle getirilmiştir.

 Arabuluculuğun zorunlu olduğu iş davası türlerinden bazıları şunlardır;

 • İşe iade davaları
 • Boşta geçen sürenin tazminatı ile ilgili davalar
 • Kıdem tazminatı alacakları ile ilgili davalar
 • İhbar tazminatı alacakları ile ilgili davalar
 • İşe başlatmama tazminatı ile ilgili davalar
 • Sendikal tazminatla ilgili davalar
 • Eşit davranmama tazminatı ile ilgili davalar
 • Fazla mesai ücreti ile ilgili davalar
 • Yıllık izin ücreti ile ilgili davalar
 • Kötü niyet tazminatı ile ilgili davalar
 • Prim ve ikramiye ücreti ile ilgili davalar

Kanunda özellikle meslek hastalığı ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları ve bunlarla ilgili diğer davalar, arabuluculuk zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.

İş Mahkemesi Nedir?

İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili sorunları çözmek için, 5521 sayılı İş Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulünü düzenleyen kanun ile kurulmuş mahkemeye iş mahkemesi denmektedir.

İş Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İş mahkemelerinin görevi, işveren ve vekili ile işçi arasında oluşan sorunların çözülmesidir. İş mahkemelerinin sosyal sigortalar kanunu, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunu, basın iş kanunu, sendikalar kanunu gibi bazı kanunlarla ilgili görevleri bulunmaktadır.

İş Mahkemesine Hangi Davalar Açılır?

İş mahkemeleri iş, işveren ve işçi ile ilgili her türlü davaya bakmakla görevlidir.

Yaygın olarak işçiler tarafından davanın açıldığı iş mahkemesi, çoğunlukla şu davalara bakmaktadır;

 • İşe iade davaları
 • Yıllık izin ücreti alacak davaları
 • Fazla mesai ücreti alacak davaları
 • Kıdem tazminatı davaları
 • İhbar tazminatı davaları
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalma tazminat davaları

Özellikle işçinin haklarını ilgilendiren davalarda, işçi avukatı ile davanın yürütülmesi, hak mahrumiyetlerine engel olmaktadır.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

İş hukuku kapsamında, işçi ve işverenin hakkını koruyan ve hak ihlali bulunuyorsa, bunun tazmin edilmesi için gerekli süreçleri iş hukuku avukatı yürütmektedir.

Avukatın icra ettiği işlerin bazıları ise şunlardır;

 • Hizmet sözleşmelerini hazırlanmak
 • İş sözleşmesinin sona ermesi ile fesih bildirimi hazırlamak ve yasal bilgilendirmeleri yapmak
 • Sendika mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmak
 • Şirketlerin iç yönetmeliklerini ve disiplin yönetmeliklerini hazırlamak
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davaları açmak ve dava süreçlerini takip etmek
 • Kötü niyet ve mobbing davalarını açmak ve dava takibi
 • İşe iade davalarını açmak ve takip etmek
 • Yasal mevzuat ile idari uygulamalarla ilgili devamlı bilgilendirme yapmak
 • İş kazası kaynaklı tazminat ve ceza davalarını açmak ve takip etmek
 • İşçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisi kaynaklı her türlü uyuşmazlıkların çözüm yollarını oluşturmak
 • İşçi ve iş yeri güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında bilgilendirme yapmak
 • Şirketlerin üst düzey yöneticilerine iş hukuku ile ilgili eğitim amaçlı seminerler vermek
 • İşçi ile işveren ilişkisi çerçevesinde, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ihtarname ve gerekli olduğunda fesih ihtarnamelerini hazırlamak ve buna ilişkin süreci takip etmek
 • İşçinin ihbar süresine uymadan sözleşmeyi feshetmesi durumunda ihbar tazminatını takip etmek
 • İş kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarla ilgili davaları açmak ve takip etmek
 • Hizmet tespit davalarını hazırlamak ve takip etmek
 • İşveren ve işçiyi ilgilendiren her türlü iş davası açmak ve takip etmek

Özel olarak iş hukuku konusunda uzmanlaşmış olan bu avukatların, hak kaybını önlemek ve tazminatların alınması konusunda önemli katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle de iş avukatı İstanbul başlığı ile yapılan aramalarda, avukatların ihtisas konuları ve baktığı davaların cins ve sonuçları iyice incelenmelidir.

İş Hukukunda İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

İş hukuku işveren ile işçinin sorumluluklarını ayrı ayrı belirlemiştir.

Buna göre işverenin işçi hakları ile ilgili sorumlulukları şu şekildedir;

 • Ücret ödeme borcu: İşçinin işveren ile yapmış olduğu sözleşmenin bitiminde, işverenin işçinin sözleşmede belirtilen ücretini zamanında ve tam olarak ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ödeme sözleşmede belirtilen paradan başka bir şeyle ödenememektedir.
 • İşçinin kullandığı araç, gereç, malzemeleri ve donanımı temin etme borcu: İşveren çalışanın verilen işi yapabilmesi için, kullanması gereken araç, gereç, malzemeleri ve donanımı temin etmek zorundadır.
 • İşçi sağlığını koruma borcu: Çalışanların sağlığı ile iş güvenliklerini sağlamaktan işverenler sorumludur. Bunun için işveren, çalışma yerlerinde gerekli önlemleri almak ve bu önlemleri sürekli denetlemek zorundadır.
 • Eşit davranma borcu: Çalışanların eşit hak ve çalışma koşullarına sahip olmasından işveren sorumludur. İşverenler özellikle ödül ve ceza konusunda eşit olmalı, işverenin şahsi samimiyetleri bunu etkilememelidir.
 • Doğum izni borcu: Hamile işçilerin doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra da sekiz hafta olarak toplamda on altı hafta doğum izni bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde ise bu süre iki hafta daha uzayabilir. Hamile işçilerde, doktorun onayladığı çalışmasında sakınca olmadığı raporu ile doğumdan üç hafta öncesine kadar çalışıp geri kalan süreyi doğumdan sonra kullanma hakkı da bulunmaktadır. İşveren bu hakları hamile işçisine tam olarak vermek zorundadır.

Bu hakların verilmemesinden kaynaklanan davaları, işçi adına iş hukuku avukatı yürütebilmektedir.

İş Hukukunda İşçinin Sorumlulukları Nelerdir?

İş hukukuna göre sadece işverenin değil, işçinin de bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu sorumluluklar da şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Çalışma borcu: İşçiler, işverenle yaptıkları sözleşmede belirtilmiş olan işleri yapmak zorundadırlar. İşler tam olarak belirlenmemişse, işverenin vereceği işleri yapmaları gerekmektedir. İşçiler, kendilerine verilen işleri başkasına devredemezler ve belirtilen alanlarda çalışmak zorundadırlar.
 • Sadakat borcu: İşçiler çalıştıkları iş yerleri ile ilgili özel bilgileri kimse ile paylaşamazlar.
 • İş yeri kurallarına uyma borcu: İşçiler çalıştıkları yerlerin genel ve ahlak kurallarına uymak zorundadırlar.

Bu konularda sorun yaşanması durumunda açılacak davaya bakmakla iş mahkemesi görevlendirilmiştir.

İş Mahkemelerinde Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

İş mahkemelerinde açılacak olan davaların, türlerine özel zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. İşe iade davaları için bir ay, ihbar ve kıdem tazminatları için beşer yıl, iş kazası kaynaklı tazminatalar için ise on yıl zamanaşımı süresi belirlenmiştir.

İş Hukukunda Çalışma Süreleri Nelerdir?

İş hukukunda çalışma süresi, işçinin işveren tarafından çalıştırıldığı yani işte geçirdiği süre olarak tanımlanmaktadır. İş hukuku ile ilgili diğer detaylar gibi çalışma süreleri de 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiştir. Söz konusu olan kanuna göre bir işçinin haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Buna göre bir işçinin haftanın altı günü çalıştığını varsayarsak günlük çalışma süresi yedi buçuk saat olarak kararlaştırılmıştır. Bunlara ek olarak günde en fazla on bir saat çalışabilir. On bir saatin üzerindeki çalışmalar kanun dilinde fazla çalışma olarak adlandırılır. Uygulamada ise bir işçinin günde on bir saatten fazla çalışması mesai olarak geçmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen günlük on bir saatlik çalışma süresine, arada verilen molalar dahil değildir. Elbette ki çalışılan işin türüne göre de bu süre daha az olabilmektedir. 

İş hukukunun yanı sıra aile hukuku ve ticaret hukuku sayfalarına göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Is Hukuku

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?