İstanbul, Türkiye

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Alacaklı ile borçlu arasındaki, alacakların yasal olarak tahsil işlemlerini düzenlediğinden, icra ve iflas hukuku yaşamın birçok alanını etkilemektedir. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunmadığından, borçlu ve alacaklı ilişkileri önemli sorunlara yol açmaktadır.

Hem borçlu hem de alacaklının bu konularda hukuki destek alması gerekmektedir. Bu nedenle de icra avukatı İstanbul başlıklı aramalara sıkça rastlanılmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, alacaklının talebi ile devlet tarafından borcun nasıl tahsil edileceğini belirleyen hukuk dalına, icra ve iflas hukuku denmektedir. Alacakları borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklılar, zor kullanarak alacaklarını tahsil edemezler. Bu durumda borçluya karşı zorlama (cebri icra), sadece, kamu otoritesi tarafından ve yasalar çerçevesinde yapılabilir.

Borcun tahsili ve ödenmesi ile ilgili tüm usul ve esaslar, icra ve iflas hukuku tarafından düzenlenmiştir. Cebri icrada, ihtiyaç duyulduğunda icra müdürlerinin talep etmesi üzerine, tüm kolluk kuvvetleri de görevlendirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikli olarak polis görevlendirilmektedir.

İcra ve iflas hukukunun kapsamına giren davalar, hukuki bilgi gerektiren konular içermektedir. Bu sebeple de icra ve iflas hukuku avukatı İstanbul aramalarında, tecrübenin ücretten öne çıkması gerekmektedir.

İcra Ceza Mahkemesi Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 331 ve 345. maddeleri arasında tanımlanan ve icra hukuku ile bağlantılı suçlara dair yargılama yapmakla görevli özel mahkemeye icra ceza mahkemesi denmektedir.

İcra Ceza Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

İcra ceza mahkemeleri, özel kanunlara bağlı ceza mahkemelerinden olduğu için, sadece icra ve iflas ile ilgili davalara bakmakla görevlidir. 

Bu kapsamda, icra mahkemesi tarafından bakılabilecek davalar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Borçlunun alacaklısını zarara sokmak amacıyla mevcudunu eksiltmesi suçu
 • Borçlunun kendisini aciz duruma düşürmesi veya durumunu ağırlaştırması suçu
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu
 • Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu suçu
 • Konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kimseleri hataya düşürme suçu
 • Kiracının işlediği suçlar
 • Müflisin mallarını vermeyenlerin işlediği suçlar
 • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suçu
 • Ticareti terk etme suçu
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu
 • Taahhüdü ihlal suçu
 • Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girme suçu
 • İcra iflas kanunu 30 ve 31. maddeler hükmüne uymama suçu
 • Nafaka ödenmemesi veya nafaka kararlarına uymama suçu
 • Artırmadan çekilme suçu

Mahkemenin görev alanına giren suçlar incelendiğinde, her biri ayrı ihtisas isteyen konulardan oluşmaktadır. Bu nedenle, icra avukatı İstanbul araması yapıldığında, davaya uygun avukat seçimi yapmak önemli olmaktadır.

İcra Ceza Mahkemesine Şikâyet Süresi Nedir?

İcra ve iflas davalarında kovuşturma yapılabilmesi için, icra ceza mahkemesi şikâyet şartını aramaktadır. Mahkemenin görev alanında bulunan suçlar için, üç ay ve bir yıl olmak üzere iki adet hak düşürücü süre bulunmaktadır. Şikâyeti yapacak kişinin, suç teşkil eden olayı öğrendiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde şikayetini yapması gerekmektedir.

Suç teşkil eden fiil daha sonradan öğrenilmişse, suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikâyet edilmemişse icra mahkemesi tarafından hak düşürücü sebep olarak kabul edilmektedir. İcra ve iflas davalarının açılması için zorunlu olan süre ise, sekiz yıldır. Bu süre sonunda aynı konu ile ilgili dava açılamamaktadır.

Davanın sonuçlanıp kararın kesinleşmesinden sonra ise, en fazla iki yıl içinde cezanın infaz edilmesi gerekmektedir. Bu süre aşıldıktan sonra infaz işlemi de yapılamamaktadır. Bu nedenle, dava takibinin çok yapılması gerekir, bunun için en iyi yol ise tecrübeli bir icra ve iflas avukatı ile anlaşmaktır.

İflas Nedir?

Ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye, hukukta tacir adı verilmektedir. Bir tacirin, haczedilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen bütün alacaklılarının alacağının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine hukuk dilinde iflas denmektedir. İcra sadece, borçlunun borcuna yetecek kadar malının haczedilmesi ile olurken, iflasta ise borçlunun tüm malları haciz olarak paraya çevrilmektedir. 

İflas sadece tacirler için geçerli olmaktadır. İcrayı kimse kendisi için isteyemezken, iflası tacirler kendileri için isteyebilmektedir. İflasın kanunda iki sebebi bulunmaktadır. Genel sebep, tacirin borç vadesinin gelmesi ve borcunu ödememesidir. 

Özel iflas sebepleri ise şu şekilde belirtilmektedir;

 • Sermaye şirketinin pasifinin aktifinden fazla olması
 • Terekenin mevcudunun, borcuna yetmemesi
 • Haciz yolu ile yapılan takipte borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması ve kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir yıl içinde vadesi gelecek borçlarını karşılamaya yetmemesi

İflas işlemlerinin yürütülmesi ve takibinde de, icra avukatı önemli görevler icra etmektedir. 

İcra ve Haciz Nedir?

İcra müdürlüğü aracılığı ile borçlunun mal ve haklarına el konulmasına, icra denmektedir. İcra takip işlemlerinin bir aşamasına ise haciz denmektedir. 

İcra müdürlüğü, borçluya bir icra emri gönderir ve bu emirde şunlar bulunur;

 • Alacaklının adı, adresi
 • Borçlunun adı, adresi
 • Borç miktarı
 • İşleyecek faiz oranı
 • Faiz başlangıç tarihi

İcra müdürlüğünün icra emrini göndermesinin amacı, borçluya yasal haklarını kullanması için zaman tanımaktır. Borçlu, böylece icra emrindeki bilgileri kontrol eder ve yanlışlık tespit ederse itiraz edebilir.

Haciz, icra memurunun gözetiminde, alacağın tahsili için yeterli miktarda eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılması işlemidir. Alacaklı talep ederse eşyaları evinden alınıp, yediemin depolarına konulabilir ya da borçluya yediemin olarak bırakılır. Alacaklı veya vekili, haciz esnasında isterlerse hazır bulunabilirler. İcra müdürlükleri daha sonra haczettikleri eşyaları, yasal prosedüre uygun olarak satarlar ve satış bedelini alacaklıya öderler.

İcra ve İflas Davaları Neleri Kapsar?

İcra ve iflas davaları, kanunda belirtilen borçlu ve alacaklılar arasındaki, hukuksal işlemleri kapsamaktadır.

İcra ve İflas Avukatı Ne Yapar?

İcra ve iflas davalarına, icra ve iflas avukatı önemli katkılarda bulunmaktadır. Sadece davalarda değil, dava açılmadan önce de avukatların yapacağı işler mevcuttur. 

Bu kapsamda avukatların görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Çek ve senetle ilgili alacakları tahsil etmek için, icra takibi yapmak (icra avukatı, alacakların tahsil edilmesine kadar, tüm süreçlerde aktif rol oynamaktadır)
 • Cari hesap ve fatura ile ilgili alacakları tahsil etmek için, icra takibi yapmak
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmeleri ile ilgili alacakları tahsil etmek için, icra takibi başlatmak
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma sağlanması için hukuki destek vermek
 • Alacaklı kişilerin alacağını alabilmesi için borçlu aleyhine iflas takibi ve buna bağlı iflas davasını açmak ve takip etmek
 • Alacaklının alacaklarını alabilmesi için, haciz işlemlerinin başlatılmasının takibini yapmak
 • Borçluya açılan haciz davalarının takibini yapmak ve haczi durdurmak için gerekli başvurularda bulunmak
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklı davaları takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak
 • Gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarını düzeltmeleri için konkordato ilan edilmesi
 • Haksız alacak iddialarına karşı menfi tespit davası açmak ve dava sürecini takip etmek

Borçlu ve alacaklı gerçek kişiler ile tüzel kişilerin, hukuki süreçlerini bu avukatlar takip etmektedir. Bu süreçlerde müvekkilinin hak kaybına uğramamasını görevlendirilen avukatlar sağladığından, icra ve iflas hukuku avukatı İstanbul aramalarında, deneyimin ön plana çıkması gerekmektedir.

İflas Organları Nelerdir?

İflas işleminin gerçekleşmesi için görevli olan iki tür organ bulunmaktadır. Resmi olan organlar; icra dairesi, iflas dairesi, asliye ticaret mahkemesi ve icra mahkemesidir. Resmi sıfatı olmayıp, iflas işlemlerini gerçekleştiren özel organlar ise; birinci alacaklılar toplantısı, iflas bürosu, iflas idaresi ve ikinci alacaklılar toplantısıdır. 

Resmi iflas organlarının görevleri şunlardır;

İcra dairesi: İflas takip talebinin alınması, iflas ödeme emri göndermek ve iflas ödeme emrine itirazların alınması

Asliye ticaret mahkemesi:

 • Borçlunun iflasına karar vermek
 • İflasın ertelenmesine karar vermek
 • İflasta ödeme emrine itirazın kaldırılması talebini incelemek
 • Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz ve şikâyet taleplerini inceleyip karara bağlamak
 • İflasın kapanmasına ve kaldırılmasına karar vermek
 • İflasta sıra cetveline itiraz davalarına bakmak
 • Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine karar vermek
 • Konkordatonun tasdiki talebi ve feshi hakkında karar vermek

İflas dairesi:

 • İflasın açıldığını gerekli yerlere bildirmek ve ilan etmek
 • Müflisin mallarının defterini tutup bunlarla ilgili muhafaza tedbirlerini almak
 • İflasta tasfiye usulünü belirlemek
 • Adi tasfiyede alacaklıları birinci toplantıya çağırmak ve bu toplantıya başkanlık etmek
 • İflas idaresini denetlemek
 • Basit tasfiyeyi bizzat yapmak

İcra mahkemesi:

 • İflas dairesini denetlemek
 • İflas idaresi üyelerini seçmek
 • İflasta malın masanın elinde bulunması hâlinde açılan istihkak davalarına bakmak
 • İflas idaresinin hesap pusulalarını onaylamak, konkordato teklifini almak, konkordato mühleti vermek, konkordato komiseri seçmek.

Özel iflas organları ise, resmi olmayan kişilerden oluşur ve iflas işlemlerinin uygulanmasında bir nevi koordinasyon görevi yapmaktadır.

İcra Ceza Mahkemesi Yargılama Usulü Nedir?

İcra ceza mahkemesinde yargılama, yazılı bir şikâyet dilekçesi veya mahkeme katibine yapılan sözlü beyanın yazdırılması ile başlamaktadır. Şikâyet dilekçesi veya beyan esnasında gösterilen deliller haricinde, daha sonra delil ekleme işi olmamaktadır. Duruşma gününde şikayetçi ve sanık veya vekilleri mahkeme salonunda hazır bulunurlar. Şikayetçi veya vekili duruşmaya katılmazsa, dava otomatik olarak düşmektedir. Mahkeme oturumlarına savcı katılmaz. Mahkeme başkanı ilgili kişileri dinleyip, delilleri değerlendirdikten sonra disiplin ya da tazyik hapsine karar verebilmektedir.

 

İcra ve iflas hukukunun yanı sıra tazminat hukuku ve vergi hukuku sayfalarına da göz atabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Vergi İncelemesi Nedir?
20 Ocak 2022

Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan vergi incelemesi, bu kanun çerçevesinde yapılan vergi denetim türüdür. Vergi usul kanununa göre, vergi incelemesinin üç temel maksadı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır; Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin, doğruluklarının araştırılması. Mükellefler tarafından ödenmesi gereken vergilerin tespit edilmesi. Vergi kaçak ve kayıplarının tespit edilerek ortadan kaldırmak. Türkiye’de beyan esasına dayanan vergi türlerini daha çok olması nedeni ile vergilendirmeler de bu esaslara...

Devamını Oku
Müşteki Sanık Nedir? Sanık Hakları Nelerdir?
20 Ocak 2022

Müşteki sanık, oluşan herhangi bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de şikâyet oluşturma talebinde olması durumudur. Müşteki sanık sıfatına sahip olabilmesi için hakkında dava açılan kişinin, mağdur durumda olduğunu gösterebilmek adına bu durumu geçerli sebeplerle kanıtlaması gerekir.   Örneğin, mevcutta olan davanın bir yaralama davası olduğunu düşünelim. Davacı kişi sanık tarafından darp edildiğini söyleyip sanık hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme heyeti tarafından yargılanan sanık,...

Devamını Oku
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
20 Ocak 2022

Birçok şirket veya firma, ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile gerekli olan malları satın almayıp, kiralama yoluna gidiyorlar. Söz konusu kiralama işlemlerini ise, finansal kiralama sözleşmesi vasıtası ile gerçekleştiriyorlar. Finansal kiralama ile ilgili çıkarılan kanunlar, söz konusu işlemler için gerekli olan usul ve esasları belirterek, hem kiralayanın hem de kiraya verenin haklarının korunmasını sağlıyor. Finansal Kiralama Sözleşmesi Nedir? Bir aracın (yatırım malı maksadı ile kullanılan) belirli bir...

Devamını Oku
Call Now Button
Mesajlaşmaya Başla!
Whatsapp Danışma Hattı
Merhaba!
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?